Not found

  This special issue was supported by the Strategic Priority Research Program 

    of Chinese Academy of Sciences,Grant No. XDC01000000

  Toggle Thumbnails
  Building the New Generation of Computing Infrastructure Supporting Technology Innovation    
  Qian Depei
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):1 -17. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.001
  Abstract  (1298 HTML151 PDF(pc) (12713KB)(739 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  State-of-Art Analysis and Perspectives of China HPC Development in 2019    
  Zhang Yunquan,Yuan Liang,Yuan Guoxing,Li Xidai
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):18 -26. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.002
  Abstract  (1903 HTML79 PDF(pc) (7325KB)(624 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Efficient Computing for Artificial Intelligence and Big Data    
  Li kenli,Yang Wangdong,Chen Cen,Chen Jianguo,Ding Yan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):27 -37. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.003
  Abstract  (1811 HTML64 PDF(pc) (10110KB)(404 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Earth System Model: CAS-ESM    
  Zhou Guangqing,Zhang Yunquan,Jiang Jinrong,Zhang He,Wu Baodong,Cao Hang,Wang Tianyi,Hao Huiqun,Zhu Jiawen,Yuan Liang,Zhang Minghua
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):38 -54. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.004
  Abstract  (3059 HTML103 PDF(pc) (12318KB)(775 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Practices on Monitoring, Scheduling, and Interconnection optimization of Super-Large Computing System    
  Qin Xiaoning,Wang Jiayao,Hu Menglong,Su Yong,Wan Wei,Li Bin,Dai Rong,Wang Zhipeng,Ji Qing
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):55 -69. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.005
  Abstract  (1491 HTML43 PDF(pc) (13057KB)(279 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  High-Throughput Many-Core Processor Design    
  Ye Xiaochun,Li Wenming,Zhang Yang,Zhang Hao,Wang Da,Fan Dongrui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):70 -84. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.006
  Abstract  (1399 HTML63 PDF(pc) (11092KB)(375 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on HPL Parallel Computing Model for a Class of Complex Heterogeneous Supercomputer System    
  Haitao Zhao, Jiachang Sun, Leisheng Li, Wenhao Yang, Hui Zhao, Huiyuan Li
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):85 -92. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.007
  Abstract  (1212 HTML31 PDF(pc) (6480KB)(876 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  COS: Measuring the Efficiency of Distributed Big Data Processing System    
  Li Xiaohan,Chen Wenguang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):93 -104. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.008
  Abstract  (883 HTML8 PDF(pc) (8420KB)(139 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Direct Numerical Simulation of Hypersonic Turbulence Based on CPU/GPU Heterogeneous System Architecture    
  Dang Guanlin,Liu Shiwei,Hu Xiaodong,Zhang Jian,Li Xinliang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):105 -116. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.009
  Abstract  (1842 HTML58 PDF(pc) (9068KB)(435 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Challenges of High-Throughput Computing in Genomic Data Analysis for Large-Scale Cohort Studies    
  Zeng Jingyao,Yuan Na,Wei Wenjuan,Li Gen,Du Zhenglin
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):117 -127. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.010
  Abstract  (1095 HTML27 PDF(pc) (9319KB)(236 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Application of Materials Genome Approach in Materials Design    
  Qian Xu,Tian Ziqi
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(1 ):128 -141. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.011
  Abstract  (971 HTML25 PDF(pc) (11648KB)(366 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics