Not found

  Toggle Thumbnails
  Big Data Technology Applications in Agriculture    
  Wang Wensheng,Guo Leifeng
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):101 -110. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.008
  Abstract  (1456 HTML52 PDF(pc) (7371KB)(254 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Materials Science Database in Material Research and Development: Recent Applications and Prospects    
  Li Zixin,Zhang Neng,Xiong Bin,Hu Yunfeng,Zhao Xinpeng,Huang Haiyou
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):78 -90. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.006
  Abstract  (1382 HTML62 PDF(pc) (10346KB)(351 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Current Status and Prospects of Genomics Data Analysis Methods    
  Chen Meili,Ma Yingke,Li Rujiao,Bao Yiming
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):1 -19. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.001
  Abstract  (1361 HTML165 PDF(pc) (21169KB)(378 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  Small Object Detection and Recognition Based onDeep Learning    
  Leng Jiaxu,Liu Ying
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):120 -135. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.010
  Abstract  (1289 HTML36 PDF(pc) (14634KB)(501 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Data Prediction Method Based on Feature Selection and Transfer Learning    
  Chen Tongbao,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):145 -154. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.012
  Abstract  (1138 HTML47 PDF(pc) (6779KB)(453 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on Geoscience Big Data Processing Framework and Key Techniques    
  Zhang Yaonan,Ai Minghao,Kang Jianfang,Min Yufang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):91 -100. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.007
  Abstract  (1116 HTML24 PDF(pc) (8180KB)(166 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Implementation and Optimization of Cosmological N-Body Simulation by FMM-PM Method on GPUs    
  Fu Yueyue,Wang Wu,Wang Qiao
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):155 -164. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.013
  Abstract  (924 HTML13 PDF(pc) (6455KB)(451 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Driven Data Technology Analysis Frontier and Application in Resource Discipline    
  Wang Juanle,Cheng Kai,Han Xuehua,Zhang Min
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):20 -30. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.002
  Abstract  (879 HTML37 PDF(pc) (10366KB)(174 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Design of Science Data Platform for High Energy Photon Source    
  Qi Fazhi,Huang Qiulan,Hu Hao,Tian Haolai,Wang Lu,Wang Yanming,Zhao Haifeng,Zhang Hongmei,Zeng Shan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):40 -58. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.004
  Abstract  (829 HTML23 PDF(pc) (15707KB)(135 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  IA: An Interactive Analysis Service Management Engine in Scientific Data Cloud    
  Meng Zhen,Wang Xuezhi,Xie Zhimin,Hu Lianglin,Chen Zhiduan,Ma Juncai,Tong Jizhou,Zhang Yanling,Zhou Yuanchun
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):31 -39. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.003
  Abstract  (814 HTML34 PDF(pc) (8175KB)(114 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Image Recognition of Agricultural Diseases Based on Deep Transfer Learning    
  Chen Lei,Yuan Yuan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):111 -119. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.009
  Abstract  (794 HTML12 PDF(pc) (7234KB)(158 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Design and Implementation of a Distributed Testing Framework for Cloud Storage Services    
  Ma Zhenwei,Zhang Haiming,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):136 -144. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.011
  Abstract  (774 HTML33 PDF(pc) (6401KB)(328 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Modeling the Effects of Individual and Group Heterogeneity on Multi-Aspect Rating Behavior    
  Liu Kunpeng,Zhao Xiaosa,Hu Yirui,Fu Yanjie
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):59 -77. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.005
  Abstract  (417 HTML7 PDF(pc) (16920KB)(89 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics