Not found

  Toggle Thumbnails
  Current Status and Prospects of Genomics Data Analysis Methods    
  Chen Meili,Ma Yingke,Li Rujiao,Bao Yiming
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):1 -19. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.001
  Abstract  (1279 HTML159 PDF(pc) (21169KB)(345 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Driven Data Technology Analysis Frontier and Application in Resource Discipline    
  Wang Juanle,Cheng Kai,Han Xuehua,Zhang Min
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):20 -30. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.002
  Abstract  (846 HTML37 PDF(pc) (10366KB)(163 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  IA: An Interactive Analysis Service Management Engine in Scientific Data Cloud    
  Meng Zhen,Wang Xuezhi,Xie Zhimin,Hu Lianglin,Chen Zhiduan,Ma Juncai,Tong Jizhou,Zhang Yanling,Zhou Yuanchun
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):31 -39. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.003
  Abstract  (777 HTML34 PDF(pc) (8175KB)(106 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Design of Science Data Platform for High Energy Photon Source    
  Qi Fazhi,Huang Qiulan,Hu Hao,Tian Haolai,Wang Lu,Wang Yanming,Zhao Haifeng,Zhang Hongmei,Zeng Shan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):40 -58. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.004
  Abstract  (792 HTML23 PDF(pc) (15707KB)(122 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Modeling the Effects of Individual and Group Heterogeneity on Multi-Aspect Rating Behavior    
  Liu Kunpeng,Zhao Xiaosa,Hu Yirui,Fu Yanjie
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):59 -77. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.005
  Abstract  (394 HTML7 PDF(pc) (16920KB)(80 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Materials Science Database in Material Research and Development: Recent Applications and Prospects    
  Li Zixin,Zhang Neng,Xiong Bin,Hu Yunfeng,Zhao Xinpeng,Huang Haiyou
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):78 -90. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.006
  Abstract  (1277 HTML59 PDF(pc) (10346KB)(319 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on Geoscience Big Data Processing Framework and Key Techniques    
  Zhang Yaonan,Ai Minghao,Kang Jianfang,Min Yufang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):91 -100. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.007
  Abstract  (1036 HTML24 PDF(pc) (8180KB)(154 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Technology Applications in Agriculture    
  Wang Wensheng,Guo Leifeng
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):101 -110. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.008
  Abstract  (1324 HTML48 PDF(pc) (7371KB)(231 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Image Recognition of Agricultural Diseases Based on Deep Transfer Learning    
  Chen Lei,Yuan Yuan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):111 -119. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.009
  Abstract  (746 HTML11 PDF(pc) (7234KB)(143 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Small Object Detection and Recognition Based onDeep Learning    
  Leng Jiaxu,Liu Ying
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):120 -135. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.010
  Abstract  (1233 HTML36 PDF(pc) (14634KB)(487 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Design and Implementation of a Distributed Testing Framework for Cloud Storage Services    
  Ma Zhenwei,Zhang Haiming,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):136 -144. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.011
  Abstract  (730 HTML32 PDF(pc) (6401KB)(308 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Data Prediction Method Based on Feature Selection and Transfer Learning    
  Chen Tongbao,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):145 -154. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.012
  Abstract  (1094 HTML45 PDF(pc) (6779KB)(431 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Implementation and Optimization of Cosmological N-Body Simulation by FMM-PM Method on GPUs    
  Fu Yueyue,Wang Wu,Wang Qiao
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):155 -164. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.013
  Abstract  (885 HTML13 PDF(pc) (6455KB)(428 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics