Not found

  Toggle Thumbnails
  Current Status and Prospects of Genomics Data Analysis Methods    
  Chen Meili,Ma Yingke,Li Rujiao,Bao Yiming
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):1 -19. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.001
  Abstract  (2323 HTML222 PDF(pc) (21169KB)(904 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Driven Data Technology Analysis Frontier and Application in Resource Discipline    
  Wang Juanle,Cheng Kai,Han Xuehua,Zhang Min
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):20 -30. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.002
  Abstract  (1273 HTML58 PDF(pc) (10366KB)(396 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  IA: An Interactive Analysis Service Management Engine in Scientific Data Cloud    
  Meng Zhen,Wang Xuezhi,Xie Zhimin,Hu Lianglin,Chen Zhiduan,Ma Juncai,Tong Jizhou,Zhang Yanling,Zhou Yuanchun
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):31 -39. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.003
  Abstract  (1193 HTML42 PDF(pc) (8175KB)(252 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Design of Science Data Platform for High Energy Photon Source    
  Qi Fazhi,Huang Qiulan,Hu Hao,Tian Haolai,Wang Lu,Wang Yanming,Zhao Haifeng,Zhang Hongmei,Zeng Shan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):40 -58. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.004
  Abstract  (1215 HTML28 PDF(pc) (15707KB)(310 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Modeling the Effects of Individual and Group Heterogeneity on Multi-Aspect Rating Behavior    
  Liu Kunpeng,Zhao Xiaosa,Hu Yirui,Fu Yanjie
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):59 -77. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.005
  Abstract  (713 HTML8 PDF(pc) (16920KB)(197 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Materials Science Database in Material Research and Development: Recent Applications and Prospects    
  Li Zixin,Zhang Neng,Xiong Bin,Hu Yunfeng,Zhao Xinpeng,Huang Haiyou
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):78 -90. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.006
  Abstract  (2498 HTML112 PDF(pc) (10346KB)(903 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on Geoscience Big Data Processing Framework and Key Techniques    
  Zhang Yaonan,Ai Minghao,Kang Jianfang,Min Yufang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):91 -100. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.007
  Abstract  (1972 HTML44 PDF(pc) (8180KB)(441 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Technology Applications in Agriculture    
  Wang Wensheng,Guo Leifeng
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):101 -110. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.008
  Abstract  (3458 HTML167 PDF(pc) (7371KB)(740 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Image Recognition of Agricultural Diseases Based on Deep Transfer Learning    
  Chen Lei,Yuan Yuan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):111 -119. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.009
  Abstract  (1340 HTML25 PDF(pc) (7234KB)(410 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Small Object Detection and Recognition Based onDeep Learning    
  Leng Jiaxu,Liu Ying
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):120 -135. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.010
  Abstract  (1899 HTML52 PDF(pc) (14634KB)(684 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Design and Implementation of a Distributed Testing Framework for Cloud Storage Services    
  Ma Zhenwei,Zhang Haiming,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):136 -144. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.011
  Abstract  (1229 HTML44 PDF(pc) (6401KB)(755 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Data Prediction Method Based on Feature Selection and Transfer Learning    
  Chen Tongbao,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):145 -154. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.012
  Abstract  (1725 HTML70 PDF(pc) (6779KB)(891 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Implementation and Optimization of Cosmological N-Body Simulation by FMM-PM Method on GPUs    
  Fu Yueyue,Wang Wu,Wang Qiao
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):155 -164. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.013
  Abstract  (1346 HTML19 PDF(pc) (6455KB)(966 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics