Not found

  Toggle Thumbnails
  Current Status and Prospects of Genomics Data Analysis Methods    
  Chen Meili,Ma Yingke,Li Rujiao,Bao Yiming
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):1 -19. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.001
  Abstract  (1434 HTML168 PDF(pc) (21169KB)(405 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Driven Data Technology Analysis Frontier and Application in Resource Discipline    
  Wang Juanle,Cheng Kai,Han Xuehua,Zhang Min
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):20 -30. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.002
  Abstract  (917 HTML38 PDF(pc) (10366KB)(190 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  IA: An Interactive Analysis Service Management Engine in Scientific Data Cloud    
  Meng Zhen,Wang Xuezhi,Xie Zhimin,Hu Lianglin,Chen Zhiduan,Ma Juncai,Tong Jizhou,Zhang Yanling,Zhou Yuanchun
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):31 -39. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.003
  Abstract  (851 HTML34 PDF(pc) (8175KB)(125 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Design of Science Data Platform for High Energy Photon Source    
  Qi Fazhi,Huang Qiulan,Hu Hao,Tian Haolai,Wang Lu,Wang Yanming,Zhao Haifeng,Zhang Hongmei,Zeng Shan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):40 -58. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.004
  Abstract  (885 HTML24 PDF(pc) (15707KB)(146 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Modeling the Effects of Individual and Group Heterogeneity on Multi-Aspect Rating Behavior    
  Liu Kunpeng,Zhao Xiaosa,Hu Yirui,Fu Yanjie
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):59 -77. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.005
  Abstract  (444 HTML7 PDF(pc) (16920KB)(101 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Materials Science Database in Material Research and Development: Recent Applications and Prospects    
  Li Zixin,Zhang Neng,Xiong Bin,Hu Yunfeng,Zhao Xinpeng,Huang Haiyou
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):78 -90. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.006
  Abstract  (1499 HTML67 PDF(pc) (10346KB)(385 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on Geoscience Big Data Processing Framework and Key Techniques    
  Zhang Yaonan,Ai Minghao,Kang Jianfang,Min Yufang
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):91 -100. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.007
  Abstract  (1178 HTML24 PDF(pc) (8180KB)(175 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data Technology Applications in Agriculture    
  Wang Wensheng,Guo Leifeng
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):101 -110. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.008
  Abstract  (1757 HTML76 PDF(pc) (7371KB)(275 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Image Recognition of Agricultural Diseases Based on Deep Transfer Learning    
  Chen Lei,Yuan Yuan
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):111 -119. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.009
  Abstract  (838 HTML14 PDF(pc) (7234KB)(172 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Small Object Detection and Recognition Based onDeep Learning    
  Leng Jiaxu,Liu Ying
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):120 -135. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.010
  Abstract  (1373 HTML37 PDF(pc) (14634KB)(511 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Design and Implementation of a Distributed Testing Framework for Cloud Storage Services    
  Ma Zhenwei,Zhang Haiming,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):136 -144. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.011
  Abstract  (842 HTML34 PDF(pc) (6401KB)(354 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Data Prediction Method Based on Feature Selection and Transfer Learning    
  Chen Tongbao,Wen Liangming,Li Jianhui
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):145 -154. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.012
  Abstract  (1203 HTML52 PDF(pc) (6779KB)(469 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Implementation and Optimization of Cosmological N-Body Simulation by FMM-PM Method on GPUs    
  Fu Yueyue,Wang Wu,Wang Qiao
  Frontiers of Data and Computing   2020,2(2 ):155 -164. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.013
  Abstract  (964 HTML14 PDF(pc) (6455KB)(474 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics