Not found
  Toggle Thumbnails
     
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):1 -1. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.001
  Abstract  (1325 HTML251 PDF(pc) (644KB)(819 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Data and Computing Platform Is An Important Infrastructure Which Drives Modern Scientific Research Development    
  Fangyu Liao,Xuehai Hong,Yang Wang,Dawei Chu
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):2 -10. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.002
  Abstract  (1241 HTML165 PDF(pc) (7745KB)(512 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  High Performance Computing Framework Software——SC_Tangram    
  Xuebin Chi,Lian Zhao,Shanshan Wang,Jian Zhang,Jinrong Jiang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):11 -21. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.003
  Abstract  (1184 HTML54 PDF(pc) (8526KB)(236 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Brief Review of Theory and Systematic Technologies for Big Data    
  Qiangsheng Hua,Zhigao Zheng,Zhenyu Hu,Zhiman Zhong,Changfu Lin,Feng Zhao,Hai Jin,Xuanhua Shi
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):22 -34. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.004
  Abstract  (1090 HTML93 PDF(pc) (10220KB)(483 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Application-driven Big Data and Artificial Intelligence Integration Platform Construction    
  Bo Kang,Zijun Xia,Xiangfei Meng
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):35 -45. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.005
  Abstract  (1073 HTML103 PDF(pc) (12472KB)(415 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  GPVis: A Scientific Visualization System for Large Scale Data    
  Guihua Shan,Jun Liu,Guan Li,Yang Gao,Tao Xu,Dong Tian
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):46 -62. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.006
  Abstract  (940 HTML58 PDF(pc) (43072KB)(411 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Angel +: A Large-Scale Machine Learning Platform on Angel    
  Zhipeng Zhang,Jiawei Jiang,Lele Yu,Bin Cui
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):63 -72. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.007
  Abstract  (944 HTML73 PDF(pc) (8750KB)(365 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Survey on Federated RDF Systems    
  Peng Peng,Lei Zou
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):73 -81. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.008
  Abstract  (985 HTML42 PDF(pc) (7483KB)(406 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  SKS: A Platform for Big Data Based Scientific Knowledge Graph    
  Yuanchun Zhou,Qingling Chang,Yi Du
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):82 -93. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.009
  Abstract  (1410 HTML106 PDF(pc) (11789KB)(738 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data 3.0—The Key Technologies of Big Data in Post-Hadoop Era    
  Wanggen Liu,Yuanhao Sun
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):94 -104. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.010
  Abstract  (1404 HTML127 PDF(pc) (11457KB)(607 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  PaddlePaddle: An Open-Source Deep Learning Platform from Industrial Practice    
  Yanjun Ma,Dianhai Yu,Tian Wu,Haifeng Wang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):105 -115. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.011
  Abstract  (3171 HTML184 PDF(pc) (7401KB)(1331 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on the Recent Development and Future Trend of Data Mid-End Technology    
  Meng Su,Xishun Jia,Xiaomeng Du,Tiwei Gao
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):116 -126. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.012
  Abstract  (1698 HTML79 PDF(pc) (10315KB)(294 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics