Not found
  Toggle Thumbnails
     
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):1 -1. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.001
  Abstract  (1710 HTML317 PDF(pc) (644KB)(1398 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Data and Computing Platform Is An Important Infrastructure Which Drives Modern Scientific Research Development    
  Fangyu Liao,Xuehai Hong,Yang Wang,Dawei Chu
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):2 -10. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.002
  Abstract  (1868 HTML215 PDF(pc) (7745KB)(992 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  High Performance Computing Framework Software——SC_Tangram    
  Xuebin Chi,Lian Zhao,Shanshan Wang,Jian Zhang,Jinrong Jiang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):11 -21. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.003
  Abstract  (1745 HTML75 PDF(pc) (8526KB)(408 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Brief Review of Theory and Systematic Technologies for Big Data    
  Qiangsheng Hua,Zhigao Zheng,Zhenyu Hu,Zhiman Zhong,Changfu Lin,Feng Zhao,Hai Jin,Xuanhua Shi
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):22 -34. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.004
  Abstract  (1571 HTML130 PDF(pc) (10220KB)(1053 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Application-driven Big Data and Artificial Intelligence Integration Platform Construction    
  Bo Kang,Zijun Xia,Xiangfei Meng
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):35 -45. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.005
  Abstract  (1645 HTML128 PDF(pc) (12472KB)(910 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  GPVis: A Scientific Visualization System for Large Scale Data    
  Guihua Shan,Jun Liu,Guan Li,Yang Gao,Tao Xu,Dong Tian
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):46 -62. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.006
  Abstract  (1610 HTML86 PDF(pc) (43072KB)(871 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Angel +: A Large-Scale Machine Learning Platform on Angel    
  Zhipeng Zhang,Jiawei Jiang,Lele Yu,Bin Cui
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):63 -72. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.007
  Abstract  (1363 HTML92 PDF(pc) (8750KB)(984 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Survey on Federated RDF Systems    
  Peng Peng,Lei Zou
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):73 -81. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.008
  Abstract  (1563 HTML71 PDF(pc) (7483KB)(780 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  SKS: A Platform for Big Data Based Scientific Knowledge Graph    
  Yuanchun Zhou,Qingling Chang,Yi Du
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):82 -93. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.009
  Abstract  (2040 HTML145 PDF(pc) (11789KB)(1359 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data 3.0—The Key Technologies of Big Data in Post-Hadoop Era    
  Wanggen Liu,Yuanhao Sun
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):94 -104. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.010
  Abstract  (2000 HTML169 PDF(pc) (11457KB)(1112 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  PaddlePaddle: An Open-Source Deep Learning Platform from Industrial Practice    
  Yanjun Ma,Dianhai Yu,Tian Wu,Haifeng Wang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):105 -115. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.011
  Abstract  (6312 HTML347 PDF(pc) (7401KB)(2897 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on the Recent Development and Future Trend of Data Mid-End Technology    
  Meng Su,Xishun Jia,Xiaomeng Du,Tiwei Gao
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):116 -126. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.012
  Abstract  (2716 HTML135 PDF(pc) (10315KB)(659 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics