Not found
  Toggle Thumbnails
     
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):1 -1. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.001
  Abstract  (1391 HTML261 PDF(pc) (644KB)(894 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Data and Computing Platform Is An Important Infrastructure Which Drives Modern Scientific Research Development    
  Fangyu Liao,Xuehai Hong,Yang Wang,Dawei Chu
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):2 -10. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.002
  Abstract  (1356 HTML168 PDF(pc) (7745KB)(566 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  High Performance Computing Framework Software——SC_Tangram    
  Xuebin Chi,Lian Zhao,Shanshan Wang,Jian Zhang,Jinrong Jiang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):11 -21. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.003
  Abstract  (1289 HTML55 PDF(pc) (8526KB)(260 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  A Brief Review of Theory and Systematic Technologies for Big Data    
  Qiangsheng Hua,Zhigao Zheng,Zhenyu Hu,Zhiman Zhong,Changfu Lin,Feng Zhao,Hai Jin,Xuanhua Shi
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):22 -34. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.004
  Abstract  (1174 HTML96 PDF(pc) (10220KB)(555 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Application-driven Big Data and Artificial Intelligence Integration Platform Construction    
  Bo Kang,Zijun Xia,Xiangfei Meng
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):35 -45. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.005
  Abstract  (1178 HTML103 PDF(pc) (12472KB)(470 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  GPVis: A Scientific Visualization System for Large Scale Data    
  Guihua Shan,Jun Liu,Guan Li,Yang Gao,Tao Xu,Dong Tian
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):46 -62. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.006
  Abstract  (1066 HTML60 PDF(pc) (43072KB)(460 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Angel +: A Large-Scale Machine Learning Platform on Angel    
  Zhipeng Zhang,Jiawei Jiang,Lele Yu,Bin Cui
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):63 -72. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.007
  Abstract  (1009 HTML76 PDF(pc) (8750KB)(401 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Survey on Federated RDF Systems    
  Peng Peng,Lei Zou
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):73 -81. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.008
  Abstract  (1073 HTML45 PDF(pc) (7483KB)(450 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  SKS: A Platform for Big Data Based Scientific Knowledge Graph    
  Yuanchun Zhou,Qingling Chang,Yi Du
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):82 -93. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.009
  Abstract  (1566 HTML109 PDF(pc) (11789KB)(810 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Big Data 3.0—The Key Technologies of Big Data in Post-Hadoop Era    
  Wanggen Liu,Yuanhao Sun
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):94 -104. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.010
  Abstract  (1518 HTML133 PDF(pc) (11457KB)(682 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  PaddlePaddle: An Open-Source Deep Learning Platform from Industrial Practice    
  Yanjun Ma,Dianhai Yu,Tian Wu,Haifeng Wang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):105 -115. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.011
  Abstract  (3558 HTML207 PDF(pc) (7401KB)(1530 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research on the Recent Development and Future Trend of Data Mid-End Technology    
  Meng Su,Xishun Jia,Xiaomeng Du,Tiwei Gao
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(1 ):116 -126. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.012
  Abstract  (1878 HTML86 PDF(pc) (10315KB)(343 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics