Not found
  Toggle Thumbnails
  Artificial Intelligence: Developments and Advances in 2019    
  Sun Zhenan,Zhang Zhaoxiang,Wang Wei,Liu Fei,Tan Tieniu
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):1 -16. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.001
  Abstract  (2374 HTML147 PDF(pc) (13407KB)(670 Save
  ReferenceRelated ArticlesMetrics
  Machine Learning Applications for Particle Accelerators    
  Chu Zhongming, Xiao Dengjie, Qiao Yusi, Wan Jinyu
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):110 -120. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.010
  Abstract  (1221 HTML40 PDF(pc) (10380KB)(604 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Frontiers and Trends of Artificial Intelligence Research — An Analysis Based on Burst Term Detection on Journal Articles    
  Tang Chuan,Qin Xiaolin,Li Ruonan,Wang Huiyong
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):121 -134. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.011
  Abstract  (910 HTML38 PDF(pc) (12789KB)(250 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Document Image Recognition: Retrospective and Perspective of Technology    
  Liu Chenglin
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):17 -25. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.002
  Abstract  (1935 HTML66 PDF(pc) (7403KB)(1053 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Research Development and Challenge of Automatic Speech Recognition    
  Liu Qingfeng, Gao Jianqing, Wan Genshun
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):26 -36. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.003
  Abstract  (1885 HTML122 PDF(pc) (9686KB)(772 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Application of Deep Learning in Medical Imaging Analysis: A Survey    
  Yu Yizhou, Ma Jiechao, Shi Dejun, Zhou Zhen
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):37 -52. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.004
  Abstract  (3481 HTML169 PDF(pc) (13574KB)(1059 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  The Design and Control of Squid-Like Underwater Robot    
  Zhang Tiandong,Wang Rui,Wang Shuo
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):53 -61. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.005
  Abstract  (2059 HTML38 PDF(pc) (10254KB)(847 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Innovative Application of Scientific Data Identification Based on Block Chain    
  Wang Shu,Yan Min,Liu Jia,Zhou Qihui,Guo Zhibin,Wang Yazhe,Zhou Yuanchun
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):62 -74. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.006
  Abstract  (2021 HTML61 PDF(pc) (11607KB)(479 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Multi-Granularity Cognitive Computing—A New Model for Big Data Intelligent Computing    
  Wang Guoyin, Yu Hong
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):75 -85. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.007
  Abstract  (3936 HTML102 PDF(pc) (9520KB)(1014 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  Research and Application of A Platform for Artificial Intelligence Computing and Data Services    
  Wang Yangang,Wang Jue,Cao Rongqiang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):86 -97. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.008
  Abstract  (1775 HTML67 PDF(pc) (9914KB)(390 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
  An Analysis of Intelligent Acoustic System Security    
  Zhang Xiaoyu,Shen Chao,Chen Yufei,Wu Xinghui,Liu Chang
  Frontiers of Data and Computing   2019,1(2 ):98 -109. DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.009
  Abstract  (1162 HTML39 PDF(pc) (9674KB)(158 Save
  Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics