SDN多控制器共识机制研究综述
关建峰,牛晓彤,高先明,延志伟
A Survey on Multi-controller Consensus Mechanisms
GUAN Jianfeng,NIU Xiaotong,GAO Xianming,YAN Zhiwei
数据与计算发展前沿 . 2021, (1): 15 -33 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.002