SKS:一种科技领域大数据知识图谱平台 *
周园春,常青玲,杜一
SKS: A Platform for Big Data Based Scientific Knowledge Graph
Yuanchun Zhou,Qingling Chang,Yi Du
数据与计算发展前沿 . 2019, (1): 82 -93 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096.742X.2019.01.009