Science & Technology Resource Identification Service System and its Innovative Application
LIU Jia,XIA Xiaolei,WANG Shu,WANG Lijuan,GUO Zhibing,HU Lianglin,ZHOU Yuanchun
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (6): 62 -73 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.06.007