A Novel Scientific Cloud Service Architecture IntegratingEdge Computing
Zhou Xu,Wang Haoyu,Qin Yifang,Cheng Yaodong
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (4): 3 -15 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.04.001