A Dynamic Conversion Method from Protobuf to JSON
Tian Dan,Zhang Jinjie,Li Chong,Qu Yanhua,Jiao Hao
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (4): 155 -164 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.04.013