Research on Geoscience Big Data Processing Framework and Key Techniques
Zhang Yaonan,Ai Minghao,Kang Jianfang,Min Yufang
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (2): 91 -100 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.02.007