Earth System Model: CAS-ESM
Zhou Guangqing,Zhang Yunquan,Jiang Jinrong,Zhang He,Wu Baodong,Cao Hang,Wang Tianyi,Hao Huiqun,Zhu Jiawen,Yuan Liang,Zhang Minghua
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (1): 38 -54 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.004