State-of-Art Analysis and Perspectives of China HPC Development in 2019
Zhang Yunquan,Yuan Liang,Yuan Guoxing,Li Xidai
Frontiers of Data and Domputing . 2020, (1): 18 -26 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2020.01.002