A Survey on Few-Shot Image Semantic Segmentation
CHEN Qiong,YANG Yong,HUANG Tianlin,FENG Yuan
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (6): 17 -34 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.06.002