Artificial Intelligence: Developments and Advances in 2019
Sun Zhenan,Zhang Zhaoxiang,Wang Wei,Liu Fei,Tan Tieniu
Frontiers of Data and Domputing . 2019, (2): 1 -16 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2019.02.001