A Survey on Network Intrusion Detection Based on Deep Learning
XIAO Jianping,LONG Chun,ZHAO Jing,WEI Jinxia,HU Anlei,DU Guanyao
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (3): 59 -74 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.03.006