Review of Genomic Microsatellite Status Detection Based on Machine Learning
ZHANG Shuying,HAN Xinyin,HE Xiaoyu,YUAN Danyang,LUAN Haijing,LI Ruilin,HE Jiayin,NIU Beifang
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (3): 126 -135 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.03.011