A Review of Material Research and Development Methods Based on Computer Technology
GUO Jialong,WANG Zongguo,WANG Yangang,ZHAO Xushan,SU Yanjing,LIU Zhiwei
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (2): 120 -132 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.02.014