Preliminary Study on Public Service Application for Industrial Internet Identification Based on Blockchain
WANG Lijuan,LIU Jia,WANG Shu,GUO Zhibing,ZHOU Yuanchun
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (1): 60 -73 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.005