A Survey on Multi-controller Consensus Mechanisms
GUAN Jianfeng,NIU Xiaotong,GAO Xianming,YAN Zhiwei
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (1): 15 -33 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.002