Application of Data Dimension Reduction and Clustering Algorithm in Tobacco Leaf Similarity Analysis
ZHAI Qingchen,ZHOU Yuanchun,SONG Qiucheng,WANG Jianwei,MENG Zhen,ZHANG Yanling
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (1): 112 -121 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.009