Blockchain-Based Intelligent-Ware: A Novel Paradigm for Distributed Artificial Intelligence Research
YUAN Yong,OUYANG Liwei,WANG Xiao,WANG Feiyue
Frontiers of Data and Domputing . 2021, (1): 1 -14 .  DOI: 10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2021.01.001